;
Funding

European Regional Development Fund (ERDF) - (European Structural and Investment Funds)

SMEs, Large Enterprises, Government, Cities, Communities & NGOs, Knowledge Centers
 
Grant
 
Research, Innovation, Growth, Infrastructure
 
Agriculture and forestry , Bio-based Industries , Biotechnology , Energy , Environment & Climate Action , Food & Healthy Diet , Funding Researchers , Health , ICT Research & Innovation , Innovation , International Cooperation , Oceans and seas , Partnerships with Industry and Member States , Plastics , Raw Materials , Research Infrastructures , Security , SMEs , Social Sciences and Humanities , Society , Transport , Manufacturing

Budget

2014-2020 EFRO budget of 175,6 milion euro

Description  Go to funding source website

 

European Structural and Investment Funds (ESIF)

Over half of EU funding is channelled through the 5 European structural and investment funds (ESIF). They are jointly managed by the European Commission and the EU countries. The purpose of all these funds is to invest in job creation and a sustainable and healthy European economy and environment. 

 

European Regional Development Fund (ERDF) - 1) EFRO-Vlaanderen and 2) EFRO INTERREG

 

The European Regional Development Fund aims to strengthen economic and social cohesion in the European Union by correcting imbalances between its regions. The ERDF focuses its investments on several key priority areas, including innovation and research. (cohesiondata)

 

The ERDF focuses its investments on several key priority areas. This is known as 'thematic concentration':

 • Innovation and research;
 • The digital agenda;
 • Support for small and medium-sized enterprises (SMEs);
 • The low-carbon economy.

 

The ERDF resources allocated to these priorities will depend on the category of region.

 • In more developed regions, at least 80 % of funds must focus on at least two of these priorities;
 • In transition regions, this focus is for 60 % of the funds;
 • This is 50 % in less developed regions.

 

Furthermore, some ERDF resources must be channelled specifically towards low-carbon economy projects:

 • More developed regions: 20%;
 • Transition regions: 15%; and
 • Less developed regions: 12%.

 

European Territorial Cooperation

Under the European Territorial Cooperation programmes, at least 80 % of funds will be concentrated on these four priority areas mentioned above.

 

Specific Territorial Characteristics

The ERDF also gives particular attention to specific territorial characteristics. ERDF action is designed to reduce economic, environmental and social problems in urban areas, with a special focus on sustainable urban development. At least 5 % of the ERDF resources are set aside for this field, through 'integrated actions' managed by cities.

Areas that are naturally disadvantaged from a geographical viewpoint (remote, mountainous or sparsely populated areas) benefit from special treatment. Lastly, the outermost areas also benefit from specific assistance from the ERDF to address possible disadvantages due to their remoteness.

 

1) EFRO Vlaanderen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de structuurfondsen die de Europese Unie in het leven heeft geroepen om doelstellingen van het regionaal beleid te kunnen verwezenlijken. Met dit regionaal beleid wil de Europese Unie de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio’s verkleinen.

Het Vlaamse EFRO-programma subsidieert projecten die het concurrentievermogen vergroten en de werkgelegenheid stimuleren. Het beheer van EFRO is in handen van de Entiteit EFRO van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Managementautoriteit). Naast het centraal programmasecretariaat te Brussel, werden zeven EFRO-contactpunten – 1 per provincie en 1 in de grootsteden Antwerpen en Gent - opgericht voor de projectwerving, begeleiding van (potentiële) projectpromotoren en voor de opvolging van de goedgekeurde projecten.

Waarover gaat het?

Vlaanderen ziet zich, o.m. bij de realisatie van de Europa2020–doelstellingen,  geplaatst voor een aantal belangrijke maatschappelijke problemen en strategische uitdagingen op het vlak van innovatie, concurrentievermogen, vergrijzing, energie, mobiliteit, verstedelijking, armoede …

Rekening houdende met de uitgevoerde sterkte-zwakte-analyse en de gevraagde thematische concentratie keurde de Vlaamse Regering een operationeel meerjarenprogramma 2014-2020 goed. Dat is opgebouwd rond vier prioriteitsassen:

 

Voor de periode 2014-2020 zal EFRO beschikken over een bedrag van 175,6 miljoen euro.

Geïntegreerde territoriale ontwikkeling

Voor de programmaperiode 2014-2020 introduceerde de Europese Commissie het concept ‘Geïntegreerde Territoriale Investeringen’ (GTI’s). Binnen een GTI kunnen lidstaten een specifieke geïntegreerde strategie voor een bepaald gebied ontwikkelen en hiervoor middelen bundelen uit verschillende assen, operationele programma’s en fondsen.

 

In het Vlaams EFRO-programma wordt in 3 gebieden een dergelijke strategie toegepast, waarbij op een complementaire manier, middelen uit verschillende fondsen (EFRO en ESF) worden ingezet:

 • GTI Limburg: inspelend op de specifieke reconversieproblematiek in de provincie, als gevolg van de sluiting van Ford Genk, met als basis, het ‘Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat – SALK’;
 • GTI West-Vlaanderen: gebaseerd op het strategisch plan ‘West Deal’ voor een toekomstgerichte transformatie van de provincie West-Vlaanderen;
 • GTI Kempen: inspelend op de socio-economische en territoriale uitdagingen van dit gebied, met als basis, het ‘Dynamisch Actieplan Kempen–Dynak’;

Acties in een GTI-gebied moeten beantwoorden aan een dubbel criterium: aansluiten bij de eigen regionale strategie en passen binnen de specifieke doelstellingen van het OP.

 

Belangrijke documenten

2) EFRO - INTERREG

 

EFRO-Interreg is een verzamelnaam voor meerdere programma’s die - samen met andere EU Fondsen of programma’s (bijv. Horizon 2020) functioneren binnen hetzelfde EU 2020 kader gericht op duurzame groei en jobs.

Samen met het EFRO-Vlaanderen programma vormen Interreg-programma’s het EFRO-luik van het Cohesiebeleid in Vlaanderen. Binnen dit EFRO-luik wordt volop gefocust op de transformatie of structurele aanpassing van onze regionale economie.

Anders dan bij EU-samenwerkingsprogramma’s onder direct beheer van de Europese Commissie worden de inhoud en het budget van EFRO-programma’s door EU-lidstaten en regio’s als Vlaanderen zelf mee vormgegeven en beslist op basis van algemene richtlijnen door de Europese Commissie.

Welke thema’s pakt Interreg aan?

 

Alle Interreg-programma’s focussen op een beperkt aantal aspecten van kernthema’s uit EU 2020 die op hun beurt doorvertaald werden naar de context van een programmagebied:

 • Overgang naar een kenniseconomie en versterking van innovatie
 • Overgang naar een koolstofarme economie
 • Versterken van het concurrentievermogen van kmo's
 • Valorisatie en duurzaam gebruik van milieu en/of hulpbronnen.

 

Kernthema’s als klimaatverandering en een verbetering van de levenskwaliteit voor burger kleuren verder mee de invulling van deze thema’s.

 

Hoe werkt Interreg?

Het doel van EFRO-Interreg is het mee stimuleren van transities binnen scherp afgebakende onderdelen van bovenstaande domeinen en waarvoor een geïntegreerde internationale aanpak vereist is door een veelheid aan spelers, sectoren en bestuursniveaus.

Vlaanderen heeft de keuze gemaakt om deze programma’s in grote mate in te zetten als een versterkend instrument ten opzichte van het programma EFRO-Vlaanderen.

Elk programma is georganiseerd volgens vooraf afgebakende geografische regio’s (een grensregio, een groepering van meerdere landen, heel de EU28…) waarvoor een meerjarenactieprogramma met gedeelde prioriteiten en uitdagingen overeengekomen werd door de deelnemende EU-lidstaten en regio’s als Vlaanderen.

Projecten hebben een hoog open innovatie gehalte en mogen geen onmiddellijk commercieel en/of winstgevend karakter hebben. Verder moeten ze passen binnen wettelijke beperkingen inzake staatssteun.

 

Voor wie is Interreg bestemd?

De uiteindelijke begunstigden van Interreg-projecten zijn ondernemingen en burgers in heel Europa.

De publieke projectmiddelen uit deze programma’s zijn bestemd voor consortia van overheden, onderzoeks- en kennisinstellingen, het bedrijfsleven en NGO’s die transitieprojecten met een lange termijn perspectief wensen uit te voeren waarvan ondernemingen en burgers beter worden.

Als dusdanig vormen ze geen financieringskanaal voor individuele bedrijfsprojecten of voor projecten met een korte termijn perspectief.

Projecten hebben een hoog open innovatiegehalte en mogen geen onmiddellijk commercieel en/of winstgevend karakter hebben. Verder moeten ze passen binnen wettelijke beperkingen inzake staatssteun.

 

Participatie ondernemingen in Interreg programma’s

Zowel Europa als Vlaanderen wensen voor de programmaperiode 2014-2020 een groter en directer effect van EU-subsidies op en voor ondernemingen. Ondernemingen zijn daarom ook bij de uitvoering van Interreg-projecten en programma’s een belangrijke doelgroep.

Om ondernemingen te helpen bij de inschatting van hun kansen en mogelijkheden in het kader van Interreg-projecten ontwikkelden we een leidraad. Ze beschrijft de manier waarop ondernemingen betrokken kunnen zijn of worden in Interreg-projecten. Ze bevat ook nuttige informatie voor organisaties die overwegen om ondernemingen te betrekken in het uitvoeren van een Interreg-project. Enige voorkennis in verband met Interreg is aan te raden alvorens in deze fact sheet te duiken. Beknopte info over Interreg-thema’s en procedures zijn onder meer te vinden op deze pagina's of in onze productfiche in de subsidiedatabank.

In geval van vragen of nood aan bijkomende toelichting neem je best contact op met de contactpunten van de verschillende programma’s. In de leidraad hieronder vind je belangrijke informatie

 

Documenten

 
eufundingoverview.be is een officiële website van de Vlaamse overheid
Uitgegeven door Agentschap Innoveren & Ondernemen